รถสองแถวเขาค้อ

โปรแกรมที่ 3.
พาเที่ยว ภูทับเบิก -ภูหิน

พาเที่ยวภูทับเบิก 5 จุดไฮไลท์
1.ชมทะเลหลมอก
2.ผาหัวสิงห์
3.จุดสูงสุดภูทับเบิก
4 วัดป่าภูทับเบิก
5.ไร่ทุ่งกะหล่ำปลี ภูทับเบิก

พาเที่ยว ภูหินร่องกล้า
6.ลานเดิน ภูหิน
-ชมหินกบ
-ชมหินรูปหัวใจ
-ลานหินปุ่ม
7.โครงการหลวง พิษณุโลก
-ชมผาพบ
-ชมมักผาสลัดรัก
-ชมผารักยืนยง
-ชมผาคู่รัก
9.โรงเรียนการเมืองการทหาร
-ชมต้นเมเปิ้ลแดง (ตามฤดูกาล)
-ชมหมู่บ้าน ผกค.
-กังหันน้ำ

095-8650222

รถสองแถวเขาค้อ

ที่ท่องเที่ยวภูทับเบิก

รีวิวจุดพาเที่ยวโปรแกรมที่3. รีวิวจุดที่1.ชมทะเลหมอก(แคมป์วิวหมอก) รีวิวจุดที่2.ผาหัวสิงห์ จุดที่3.จุดสูงสุดภูทับเบิก รีวิวจุดที่.4 วัดป่าภูทับเบิก รีวิวจุดที่5.ไร่ทุ่งกะหล่ำปลี  รีวิวจุดที่6.ลานเดินภูหินร่อง รีวิวจุดที่7.โครงการ พระ ราชดำริ พิษณุโลก รีวิวจุดที่8.โรงเรียนการเมืองการทหาร รีวิวจุดที่10.กังหันน้ำ