คำสั่งจ.เพชรบูรณ์ผู้ที่เดินทาง(กลุ่มนักท่องเที่ยว)

ข้อ ๑๖ มาตรการควบคุมผู้ที่เดินทาง (กลุ่มนักท่องเที่ยว)

เนื่องจากประชาชนที่เดินทางเข้ามา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงน้อยที่จะสัมผัสกับญาติหรือบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว ที่จำเป็นต้องใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวตามปกติ และมีโอกาสที่จะนำเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) มา แพร่กระจายต่อให้กับประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์น้อยกว่าประชาชนที่เดินทางกลับมาภูมิลำเนาในจังหวัด เพชรบูรณ์ แต่ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงกำหนดมาตรการดังนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

(๑) มาตรการสำหรับนักท่องเที่ยว

๑) ให้ประชาชนที่เดินทาง มาจากต่างจังหวัดเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ จะต้อง เป็นผู้ได้รับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มแรกมาแล้วหรือ ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด ก่อนเดินทาง พร้อมแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนหรือหลักฐาน แสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๒) ให้นักท่องเที่ยว หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคล และพบปะ บุคคลและต้องปฏิบัติตนตามมาตรการ D-M-H-T-T-A (D : Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask wearing สวมหน้ากาก H Hand washing ล้างมือบ่อยๆ : Termperature ตรวจวัดอุณหภูมิ T : Testing ตรวจเชื้อโควิด 19 และ A : Application Thaichana ใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ หมอชนะ/หมอพร้อม หรือแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับการ มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด

๓) ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทาง เข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ กักกันตัวในโรงแรม รีสอร์ท หรือสถานประกอบการที่ลักษณะคล้ายโรงแรมหรือรีสอร์ทที่นักท่องเที่ยวเข้าพัก โดยมีเงื่อนไขระยะเวลาการ กักกันตัวเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๕

(๒) มาตรการสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม

ประเภทโรงแรม รีสอร์ท หรือสถาน ประกอบการที่มีลักษณะคล้ายโรงแรมหรือรีสอร์ท

๑) ให้ผู้ประกอบการสถานประกอบการประเภทโรงแรม รีสอร์ท หรือสถาน ประกอบการที่มีลักษณะคล้ายโรงแรมหรือรีสอร์ท งดรับ ประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อการ ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ไม่ได้รับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เข็มแรกมาแล้วหรือครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด ก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ เว้นแต่ ประชาชนกลุ่มผู้ที่มีเหตุความจำเป็นเดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามมาตรการผ่อนปรนสำหรับผู้เดิน ทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้อ ๑๕

๒) ให้ผู้ประกอบการสถานประกอบการประเภทโรงแรม รีสอร์ท หรือสถาน ประกอบการที่มีลักษณะคล้ายโรงแรมหรือรีสอร์ท ตรวจสอบและสำเนาเอกสาร ใบรับรองการได้รับวัคซีน หรือผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อการ ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งจัดทำบันทึกข้อมูลผู้เข้าพักทุกรายรายงานต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพื้นที่เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังโรค

อ่านเอกสาร เต็ม ที่นี้

ลิงค์ที่มาเอกสาร : ที่นี้

https://shp.ee/pjwr7qj